Masz prawo

korzystać ze swoich praw

Artykuły

Jak sporządzić testament w domu

Testament jest dokumentem, którego przeznaczenie jest powszechnie rozumiane. Jednak w praktyce liczba sporządzanych testamentów jest nadal niewielka. Najczęściej wymienianą przyczyną tego stanu rzeczy jest naturalna niechęć do myślenia o sprawach ostatecznych.

Korzystam z rękojmi jako konsument

Odpowiedzialność ta występuje zatem przede wszystkim wtedy, gdy została zawarta umowa sprzedaży. Umowa nie musi mieć formy pisemnej, choć w jej braku mogą pojawić się trudności z udowodnieniem faktu zawarcia takiej umowy oraz jej treści, stąd warto zadbać o zachowanie stosownej formy.

Zachowek - dlaczego muszę zapłacić

Żądanie zapłaty zachowku nadal wywołuje pewne zaskoczenie. Osoba zobowiązana do jego zapłaty sytuację, w której się znalazła odbiera często jako osobistą krzywdę. Otrzymała przecież spadek zgodnie z decyzją zmarłego, wszak zmarły zapisał jej w testamencie swoją własność z własnej woli, bądź z wdzięczności obdarował ją jeszcze za swojego życia. 

Aktywność gospodarcza „na próbę”

Podjęcie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem ryzyka biznesowego. Przewidywania przyszłego przedsiębiorcy co do możliwych do uzyskania przychodów oraz rozpoznanie rynku, na którym chciałby on funkcjonować mogą okazać się błędne.

Jestem konsumentem – odstępuję od umowy

Fakt przysługiwania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny jest silnie zakorzeniony w świadomości społecznej, a samo prawo – często wykorzystywane. Jego realizacja wymaga jednak spełnienia szeregu warunków, o których często zapominamy.

Jestem przedsiębiorcą – czy mogę odstąpić od umowy?

Mowa tutaj o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny na takich samych
zasadach, jak w przypadku konsumenta. Umowa zatem musi zostać zawarta na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa, a my będziemy zobowiązani do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni.

© 2020, Fundacja Granma – Immunitet Konsumenta