Masz prawo

korzystać ze swoich praw

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
w Powiecie Nowotomyskim w 2020r.

Rejestracja:

tel. 61 44 26 700 – codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00.do 12.00

e-mail: pomocprawna@powiatnowotomyski.pl
https://np.ms.gov.pl/

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Opalenica, Kuślin) zlokalizowany w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

poniedziałek 9.00-13.30 Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
wtorek 8.00-12.30 Lwówek, ul. Emilii Sczanieckiej 56
środa 13.00-17.30 Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
czwartek 15.30 – 20.00 Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
piątek 13.00-17.00 Lwówek, ul. Emilii Sczanieckiej 56

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest Przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Bolewice, Lwówek, Zbąszyń):

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

poniedziałek 11.00-15.00 Miedzichowo, ul. Poznańska 12,
wtorek 13.00-17.00 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4,
środa 11.00-15.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
czwartek 13.00-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
piątek 13.00-17.00 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez Fundację Granma.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j. t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294)

© 2020, Fundacja Granma – Immunitet Konsumenta