Masz prawo

korzystać ze swoich praw

Zakupy w internecie

Prawo odstąpienia od umowy

Umowy zawierane z konsumentami bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, przy wyłącznym wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (głównie za pomocą Internetu, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia lub telefonu), podlegają częściowo osobnej regulacji prawnej. Są to tzw. UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ.

W obecnym stanie prawnym nie ma znaczenia, czy kupujemy towar lub usługę na aukcji internetowej poprzez licytację, czy poprzez wykorzystanie opcji KUP TERAZ.

Pamiętajmy jednak, że z jednej strony umowy musi występować konsument, czyli osoba fizyczna, która nabywa towar/usługę do celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a z drugiej przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Regulamin wprowadzony przez przedsiębiorcę może przyznawać konsumentowi dłuższy termin, lecz w przypadku, gdyby znalazł się w nim termin krótszy – obowiązywał będzie termin ustawowy. Należy również pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany wydać rzecz sprzedaną niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (chyba że strony umówią się inaczej).

W przypadku zakupów dokonywanych NA ODLEGŁOŚĆ:

1) Kupujący może zrezygnować BEZ PODANIA PRZYCZYN z zakupu (nawet jeśli otrzymał towar i jest on w pełni sprawny!) w terminie 14 dni. W typowej sytuacji termin ten liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie (czyli od chwili, kiedy towar znajdzie się w naszych rękach), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu może przybrać dowolną formę, byle tylko jasno z niego wynikało, że konsument odstępuje od konkretnej umowy. Najbezpieczniej jest jednak sporządzić je w formie pisemnej i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru!!! Uchroni nas to przed ewentualnymi niespodziankami dowodowymi. Z art. 6 Kodeksu cywilnego wynika, że ciężar dowodu spoczywa na stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne (mówiąc prościej: ten kto coś twierdzi musi to udowodnić). Odstąpienia dokonanego w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy czy za pomocą maila przedsiębiorca po prostu może się wyprzeć. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował nas o prawie odstąpienia od umowy, to termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy. Gdy przedsiębiorca nie poinformował nas o prawie odstąpienia, ale uczynił to później przed upływem wydłużonego terminu, to termin 14 dni biegnie od dnia poinformowania;

2) Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi kupujący, chyba że przedsiębiorca zgodził się sam ponieść koszt zwrotu lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;

3) Jeżeli na zakup rzeczy lub wykonanie usługi przedsiębiorca udzielił kredytu, albo gdy zawarliśmy taką umowę razem z umową o kredyt na jej wykonanie, to odstąpienie od umowy głównej jest również skuteczne wobec umowy takiego kredytu (bardzo częsty przypadek – sprzedawcy na ogół przesyłają w pakiecie do podpisu 2 umowy: „swoją” na sprzedaż jakiejś rzeczy + kredytu/pożyczki). Jak już wspomniano wcześniej, odstąpienia takiego warto dokonać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w tym wypadku wysłanym do sprzedawcy i jednocześnie do banku/firmy pożyczkowej. Nie mamy bowiem pewności, czy sprzedawca zawiadomi instytucję, która nas sfinansowała…

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

© 2020, Fundacja Granma – Immunitet Konsumenta